Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absence

Nepřítomnost ve výuce. Většina přednášek povinných není, na seminářích a cvičeních je tolerována až 30% absence. Vše však zaleží na vyučujícím, proto si požadavky zjistěte při první hodině. 

Akademický rok

Dle zákona trvá 12 kalendářních měsíců, začátek je stanoven rektorem a dělí se na dva semestry (zimní a letní), které jsou zakončeny zkouškovým obdobím.

Akademický senát

Jde o zastupitelský aakdemický orgán vysoké školy. Skládá se z pevně daného počtu studentů a pedagogů. Členové jsou pravidelně voleni akademickou obcí na dané funční období.

Alternativy

Nabízené možnosti odpovědi v testu. Nesprávné odpovědi jsou označovány jako distraktory.

B

Bakalářské studium

Podmínkou pro bakalářské studium je ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Trvá většinou 3 roky a ukončení je státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul Bc. a může pokračovat ve studium na navazujícím magisterském oboru. 

Bc.

Neboli bakalář - akademický titul, který získává absolvet po třech nebo čtyřech letech studia. 

Bonifikace

Zvýhodnění, náhrada, odškodné. V souvislosti s vysokou školou se jedná většinou o bonifikaci u přijímacích zkoušek - body za nadstandardní studijní výsledky atd.

C

CSc.

Akademický titul - kandidát věd. Uvádí se za jménem a je oddělen čárkami. Navazuje na magisterský titul, od roku 1998 však již není udělován a je nahrazen titulem PhD..

D

Děkan

Vedoucí fakulty, který je jmenován na návrh akademického senátu rektorem. Při akademických obřadech se označuje titulem spectabilis.

Děkanát

Sídlo děkana - vedoucího funkcionáře fakulty. 

Den otevřených dveří

V teto den je možné nahlédnout do institucí školy, porhlédnout si učebny a jiné místnosti. K dispozici jsou informace o studiu na dané škole a pověřených osob je možné se na cokoli zeptat. 

Diplomová práce

Je jednou z podmínke pro úspěšné ukončení vysokoškolského studia. Jedná se o závěrečnou odbornou práci, která by se měla zaměřit na daný problém a snažit se jej vyřešit. Student musí prokázat, že je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.

Diplomovaný specialista

DiS. - akademický titul udělovaný absolventů vyšší odborné školy a konzervatoře. Lze získat také po absolvování tzv. celoživotního vzdělání. 

Disertační práce

Je závěrečnou prací po doktorském studiu, kdy student řeší konkrétní vědecký úkol. Na rozdíl od diplomové práce je tato práce obsáhlejší a časově náročnější. Zpravidla se řeší celé doktorské studium.

Distanční studium

Neboli dálková forma studia. Student chodí do školy přibližně jednou týdně nebo jednou za 14 dní na odpolední vyučování nebo konzultace. Nemusí se účastnit cvičení a přednášek jako studenti prezenčního studia. Většinou tuto formu vyhledávají zaměstnaní lidé, kteří chtějí dodatečně získat vysokoškolský diplom.

Distraktory

Jde o neprávné nabízené odpovědi v úlohách. 

Docent

Vědecká hodnost vysokoškolského pedagoga.  Zkratka Doc. je umístěná před jménem. 

Doktorské studium

Doktorské studium je dalším krokem po magisterském studiu. Připravuje studenty na vědeckou činnost a prohlubuje více teoretické znalosti a trvá přibližně 4 roky. Nejčastějším získaným titulem je PhD. 

Dvojúrovňová maturita

Žákům jsou nabídnuty u povinných zkoušek společné části dvě možné úrovně obtížnosti – základní a vyšší. Student se může sám rozhodnout, kterou úroveň si volí a to u každé zkoušky zvlášť. 

Dvoukolové přijímací řízení

Přijímací řízení, kde student musí projít dvěma koly přijímacích zkoušek, většinou se jedná o kolo písemné a ústní. 

E

E-learning

Výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. Aplikace multimediálních technologií ke zbýšení kvality studia, posílení přístupu k informacím, zdrojům, ke spolupráci či výměně informací. 

ECTS kredit

Jedná se o jednotku zavedenou v rámci Evropského kreditního systému, kdy jeden kredit by měl odpovídat 30 hodinám studijní zátěže studenta. 

Erasmus

European Community Action Scheme for the Mobility of University Students

Je součástí celoživotního učení a vychází ze snahy o pruhloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států Evropské unie. 

F

Fakulta

Organizační složka vysoké školy, která má v čele děkana. Zahrnuje příbuzné obory a v rámci daného oboru rozvíjí odbornost prostřednictvím výuky a výzkumu - např. Ekonomická fakulta, Fakulta stavební, Fakulta strojní atd.

Fakulty je možné ještě rozdělit na katedry. 

FCE

First Certificate of English

Je nejrozšířenější ze zkoušel Cambrige ESOL. Předpoklídá studium 500 hodin, tj zhruba 5 let studia a vyžaduje znalost všech jazykových schopností - čtení, psaní, gramatiku, poslech a mluvení. 

Filologie

Obor zabývající se jazykem, literaturou, ústní slovesností a kulturou nějakého národa prostřednictví literatury. 

Filozofie

Nauka o smyslu, poznání světa a jeho zákonitostech. Dále existenci člověka ve světě nebo co přesahuje (metafyzika).

G

Geodézie

Také zeměměřičství - vědní technický obor, který se zabývá měřením, výpočty a zobrazením Země. 

H

Humanitní studia

Studium, vztahující se ke společnosti a člověku - jazykům, literatuře, společenským vědám atd. Je vhodné k orientaci v sociálních, kulturních i politických otázkách společnosti.

I

Imatrikulace

Slavnostní uvedení studenta na vysokou školu. Složením imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce.

Index

Je studijní průkaz, který slouží pro zápis předmětl a jejich dosažených výsledků. Ve většině škol je již nahrazen elektronickým systémem. 

Individuální studijní plán

Je speciální možnost prezenčního studia, která vychází vstříc individuálním potřebám studenta. Pro získání individuálního studijního plánu musí student splňovat určité podmínky a je potřeba podat žádost. 

Ing.

Akademický titul - Inženýr - je pro absolventy magisterského studijního programu. 

Ing.arch.

Akademický titul - Inženýr architekt - ve stavebních oborech.

J

JUDr.

Doktor obojího práva, má povinnost projít rigorózní zkouškou. 

K

Kampus

Objekt, v němž se vyskytuje univerzita. Jedná se o celek několika budov, kde spadají jak budovy fakulty, tak menza a koleje. 

Katedra

Různé katedry tvoří fakultu. Katedry se specializují na příslušný obor nebo okruh učiva. (katedra ekonomie, katedra managementu atd.)

Kolej

Jedná se o ubytovací zařízení, sloužící studentům, kteří nemají trvalý pobyt v místě vysoké školy. 

Kombinované studium

Forma studia, kdy student navštěvuje školu méně než u prezenční formy. Porbíhá blokovou výukou a v současnosti je nahrazena dálkovým studiem. Studenti kombinované formy nemají právní statut studenta.

Konzultační hodiny

Čas vyhrazený vyučujícím nebo jiným odborníkem na fakultě k probrání a prokonzultování určitých problémů nebo nesrovnalostí. 

Kreditový systém

Je formou ocenění daných předmětů na vysoké škole. Vychází z předpokladu, že roční zátěž studia by měla odpovídat 60 kreditům. Proto pro úspěšné absolvování bakalaářského studia je potřeba získat 180 kreditů pro magisterské 120. Každý předmět je oceněn podle své časové náročnosti. 

M

Magisterské studium

Navazuje nejčastěji na středosškolské vzdělání a trvá přibližně 5 let. Je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a student získává titul Mgr. nebo jiný.

Majáles

Studentská oslava příchodu máje a studentského života. Je volen král majálesu a pořáda se průvod. 

Menza

Označení pro vysokoškolskou jídelnu.

N

Navazující magisterské studium

Navazuje na bakalářský studijní program a podmínkou ke přijetí je absolvování již baklaářského studia. Magisterské studium je ukončeno státní závěřečnou zkouškou, trvá přibližně 2 roky a student absolvováním získá ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem např. Mgr. nebo Ing. 

Normostrana

Nebo-li NS. Je standardizovaná strana textu, která je uznávanou jednotkou délky textů. Délka je 1800 znaků včetně mezer - 30 řádků o 60 znacích. 

O

Obecné studijní předpoklady

Testy zjišťující obecné studijné předpoklady, které zjišťují logiku, cit pro čísla, slovo a text. Jsou určeny jak pro ZŠ, SŠ i VŠ. 

Objektivita testu

Výsledky testu nesmí být ovlivněny subjektivními názory či postoji honotitelů. Proto je vyhodnocování výsledků prováděno pomocí speciálního počítačového softwaru nebo nezávislými pozorovateli. 

P

Prezenční studium

Dříve se používalo označení denní. Forma studia, kdy vyúka může probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne a student má povinnost navštěvovat dané semináře a cvičení. Studenti prezenční formy studia mají statut studenta. 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část je zajišťována školou a je určena k profilaci daného studovaného oboru vzdělání.

Promoce

Slavnostní předávání vysokoškolského diplomu, kterého se účastní příbuzní studentů a hodnostáři školy.

Prospěchové stipendium

Finanční obnos, který dostávají nejúspěšnější studenti dané fakulty. Předpokladem je splnění daného prospěchu.

R

Registrace předmětů

Student si v registračním období zaregitruje předměty, které chce studovat. Předměty, u kterých splní podmínky a kapacity, mu jsou zapsány. 

Rektor

Je nejvyšší funkcionář vysoké nebo církevní školy. Jmenuje prorektory, děkany, členy vědecké rady a disciplinární komisi. Rektor je jmenován prezidentem České republiky na návrh akademického sanátu vysoké školy. Může být rektorem pouze jedné školy a maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období, které trvá 4 roky.

Rigorózní zkouška

Zkouška, kterou absolvent magisterského studijního programu skládá, pokud chce získat tzv. malý doktorát - např. PhDr.

S

Semestr

Nejčastěji se jedná o polovinu akademického roku. Dělí se na zimní a letní a je ukončen zkouškovým obdobím. 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část je garantována státem, je jednotná a srovnatelná.

Standardní doba studia

Každý studijní program má určenou standardní dobu studia, ve které se předpokládá úspěšné ukončení studia - bakalářské programy většinou 3 roky, magisterské 2 roky. Je povolené tuto dobu přesáhnout o 1 rok, poté student ztrácí řadu výhod. 

Státní závěrečná zkouška

Je souhrná zkouška na konci studia, kdy student musí před komisí předvést své znalosti. Poté, co student úspěšně obhájí diplomovou práci a složí státní závěrečné zkoušky, získá akademický titul. 

Studijní obor

Je zaměření studia, které je akreditováno Ministerstvem školství. Každý studijní program může mít několik studijních oborů.

Studijní oddělení

Prostřednictvím studijního oddělení komunikuje student s vysokou školou a naopak. Student zde může získat potvrzení o studiu, omluvit absenci, řešit různé problémy, provádět zápis atd. nejčastěji jsou rozděleny podle abecedy nebo studijních oborů.

Studijní referentka

Je kontaktní osoba pro studenty ve věcech týkající se studia. 

U

Ubytovací stipendium

Příspěvek na ubytování vyplácený studentům, ppokud nemají trvalé bydliště v místě školy. 

V

Validita testu

Vyjadřuje míru shody mezi výsledkem testu a účelem, pro který byl vytvořen. 

Volitelný předmět

Předmět, jež není součástí povinného bloku předmětů a student ho absolvuje ze svého zájmu. 

Z

Zápis předmětů

Předměty, které má student zapsány, může navštěvovat a po jejich úspěšném ukončení mu jsou za ně zapsány kredity.

Zápočet

Možnost ukončení předmětu, další je potom zkouška. Zápočtem se hodnotí zapsaný předmět, nejčastěji za splnění požadovaných úkolů na cvičení. 

Zkouška

Způsob ukončení předmětu, kdy je student klasifikován známkou  1 - 4 nebo A - F, kdy 4 nebo F znamená, že neprospěl. U některých předmětů je důležité získat nejprve zápočet, aby byl student připuštěn ke zkoušce. Ta může být buď písemná, nebo ústní.