Víte, že....

Povinné zkoušky:

 

 • Český jazyk
  Neexistuje žádný centrálně nařízený seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (dříve tzv. kánon literárních děl). Školní seznam literárních děl sestavuje sama škola, v počtu 60 literárních děl.Uvedené číslo 60 je minimální počet nabízených titulů, horní hranice není stanovena. 
   
 • Cizí jazyky
  Centrálně je nabízeno 5 cizích jazyků – anglický, francouzský, německý, španělský a ruský. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda žák volený cizí jazyk na dané střední škole sám studoval. 
   
 • Matematika
  Není povinná! V letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 je jednou z možností volby v rámci druhé povinné zkoušky, druhou je cizí jazyk.   
   

Nepovinné zkoušky:

 • Nepovinné = dobrovolné
  Zda a kolik nepovinných zkoušek bude žák konat, je výlučně na jeho svobodném rozhodnutí. Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, může se rozhodnout, že žádnou nepovinnou zkoušku konat nebude. Nejvýše si může zvolit 2 nepovinné zkoušky. 
   
 • Vliv na maturitní zkoušku
  Neúspěch u nepovinné zkoušky nemá vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky. Jinak řečeno, pokud žák neuspěje u nepovinné zkoušky, neohrožuje to úspěšné složení jeho maturity. 

Opravná zkouška
Žák nemůže konat opravnou zkoušku z nepovinné zkoušky. Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek. Pokud si chce žák zopakovat nepovinnou zkoušku, musí postupovat cestou tzv. jednotlivé zkoušky

Jednotlivá zkouška

S odkazem na § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb.., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky... V současné době není termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, vyhlášen.

K jednotlivé zkoušce se může přihlásit uchazeč, který není žákem střední školy a dosáhl alespoň základního stupně vzdělání. 

Ke stažení:

Pod následujícím odkazem si můžete stáhnout seznam literátních děl z českého jazyka a literatury:

 Novela školského zákona upravující v §113 jednotlivé zkoušky hovoří o 4 typech těchto zkoušek:

 • jednotlivé maturitní profilové – v režii příslušné střední školy,
 • jednotlivé závěrečné – také v režii příslušné střední školy,
 • jednotlivé zkoušky absolutoria – v režii příslušné konzervatoře nebo vyšší odborné školy,
 • jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Ta je v režii Centra

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části MZ

Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, není tedy určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou je, že uchazeč o vykonání této zkoušky má alespoň základní vzdělání. Vykonání zkoušky nemá cokoli společného s dosažením stupně vzdělání. Výstupním certifikátem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky, tedy nikoli maturitní vysvědčení.

Jednotlivá zkouška není cestou k získání maturity. Ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede ke složení maturity a k získání stupně vzdělání.

Důvody k zavedení:

 • Přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy. Vycházíme-li z toho, že vysoké školy mohou využívat výsledků společné (státní) části maturitní zkoušky a velká část jejich uchazečů se nehlásí přímo ze střední školy, většina z těchto uchazečů nebude mít ve svém maturitním portfoliu předměty, které požaduje jimi vybraná vysoká škola u přijímaček. Cestou k jejich dosažení je právě jednotlivá zkouška.

Několik praktických informací:

 • K jednotlivé zkoušce se uchazeči přihlašují prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky.
 • Zkouška se koná ve škole, kterou určí Centrum, nikoli tedy na všech středních školách.
 • Za zkoušku budou uchazeči platit poplatek.Částka je stanovena na základě vyhlášky ministerstva školství.
 • Před konáním jednotlivé zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy průkazem totožnosti s fotografií.
 • Centrum vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky.
 • Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky vydává Centrum.
 • Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, může ji max. dvakrát opakovat, a to vždy nejdříve po 1 roce od předchozího konání zkoušky. K opravné zkoušce se opět hlásí prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky.

 

 

 

Objednat službu