Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Ústava ČR

Nejvyšší zákon státu, může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony, ostatní zákony nesmí být v rozporu, dohlíží na to Ústavní soud.

Nabyla účinnosti 1. 1. 1993.

OBSAHUJE: preambuli (úvodní prohlášení) a 8 hlav, které se dále dělí na články, ty pak na odstavce

 

PREAMBULE

Je v ní vyjádřena věrnost občanů tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé a jejich odhodlání budovat, chránit a rozvíjet ČR v duchu lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných svobodných občanů. Občané jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědností vůči celku. Stát je založen na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti (společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, řídit se všemi principy právního státu).

 

Hlava 1. – Základní ustanovení

-          ČR je zde charakterizována jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát

-          Politický systém je založen na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran reprezentujících demokratické principy, odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů

-          Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny – svobodné hlasování (při rozhodování dbá většina ochrany menšin)

-          Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen k tomu, co zákon neukládá

-          Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství

-          Stát se zavazuje dbát o šetrné využívání přír. zdrojů a ochranu živ. prostředí

-          Hlavním městem ČR je Praha

-          Státní symboly – velký a malý státní znak, vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna, státní barvy

 

Hlava 2. – Moc zákonodárná

Vykonává ji parlament tvořený dvěma komorami

-          Poslanecká sněmovna (dále PS)  – 200 poslanců volených na 4 roky

-          Senát – 81 senátorů volených na 6 let, každé 2 roky se 1/3 obměňuje

VOLBY

-          Do Senátu – senátoři jsou voleni podle zásad většinového volebního systému = musí získat nadpoloviční většinu hlasů, jinak jde do 2. kola. Volí se konkrétní osoba

-          Do PS – poslanci voleni podle zásad poměrného zastoupení, občané dávají hlas jednotlivým polit. stranám, poměrem hlasů se pak určuje počet zvolených kandidátů z jednotlivých stran

Aktivní volební právo – právo volit – má každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let

Pasivní volební právo – právo být zvolen – do PS občan starší 21 let, do Senátu občan starší 40 let

-          Nikdo nemůže být zároveň členem obou komor Parlamentu

-          Prezident ani soudce nesmí být zároveň poslancem nebo senátorem

Poslanci a senátoři podléhají pouze disciplinární komisi toho kterého orgánu

Poslance ani senátora nelze trestně stíhat, pokud k tomu nedá souhlas příslušná komora. Pokud souhlas nebyl dán, je stíhání navždy zrušeno = imunita

Dojde-li k rozpuštění PS, její funkci přebírá Senát. Nemůže ale rozhodovat o Ústavě, státním rozpočtu, státním závěrečném účtu, změně volebního zákona a mezinárodních smluv dle čl. 10

Zasedání komor jsou stálá, schůze komor jsou veřejné. Společnou schůzi obou komor svolává předseda PS, platí zde řád PS

PS může rozpustit prezident, nelze ji rozpustit 3 měsíce před skončením voleb. období

 

PARLAMENT

-          Vykonává legislativní činnost – projednávání a přijímání zákonů

-          Kontroluje moc výkonnou = vládní

-          Schůze komor Parlamentu jsou veřejné (člen vlády má právo účastnit se a pokud požádá o slovo, musí mu být uděleno; člen vlády je povinen na žádost Posl. sněmovny se dostavit na její schůzi osobně)

-          Komory Parlamentu jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň 1/3 členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných posl. a sen.. K přijetí ústavního zákona či mezinárodní smlouvy je nutný souhlas  3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. K vyhlášení válečného stavu je nutný nadpoloviční souhlas všech poslanců a všech senátorů

NÁVRH ZÁKONA

-          Podává poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo vyššího územního celku, NE prezident

-          Zákon jde z PS do Senátu, ten ho buď schválí, zamítne nebo vrátí do PS s pozměňovacími návrhy. Když se Senát nevyjádří do 30 dnů od předání, považuje se zákon za přijatý

-          O senátem odmítnutém zákonu hlasuje PS znovu, návrh je přijat, pokud jej schválí nadpoloviční většina všech poslanců

-          Prezident může přijatý zákon vrátit (kromě ústavního) s odůvodněním do 15 dnů ode dne, kdy mu byl postoupen

-          O vráceném zákonu hlasují poslanci znovu, pokud jej nadpoloviční většina všech schválí, zákon je přijat

-          Přijaté zákony podepisuje předseda PS, předseda vlády a prezident

-          Poslanci mohou interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti = klást otázky, na které musí členové vlády odpovědět do 30 dnů od podání interpelace

-          K platnosti zákona musí dojít k jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů

 

Hlava 3. – Moc výkonná

Nejvyšší orgány – prezident a vláda

 

PREZIDENT

-          Hlava státu, není odpovědný žádnému státnímu orgánu, je volen na společné schůzi obou komor Parlamentu na 5 let na základě návrhů, které podává minimálně 10 poslanců nebo senátorů

-          Zvolen může být občan ČR starší 40 let, maximálně 2x po sobě

-          Je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech poslanců a všech senátorů. Ve druhém kole je zapotřebí nadpol. většina přítomných posl. a sen., každá komora hlasuje zvlášť. 3. kolo – všichni přítomní dohromady, bez ohledu na komoru. Pokud není prezident zvolen ani ve 3. kole, vyhlašují se nové volby.

Pravomoci prezidenta

-          Jmenuje předsedu vlády, odvolává vládu a přijímá demisi, pověřuje prozatímní vládu zastupováním odvolané vlády

-          Svolává zasedání PS, rozpouští PS

-          Jmenuje předsedu Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a jejich místopředsedy, dále prezidenta a viceprezidenta NKÚ a členy Bankovní rady ČNB

-          Vyhlašuje volby do PS a Senátu

-          Odpouští a zmírňuje tresty, uděluje amnestie

-          Nelze být zadržen ani trestně stíhán, jedině pro velezradu na návrh Senátu, předstupuje před Ústavní soud

-          Pokud nemůže vykonávat svůj úřad, jeho funkci přebírá premiér a předseda PS (každý něco)

VLÁDA

-          Volena Parlamentem

-          Po svém jmenování musí požádat Parlament o důvěru

-          Vrcholný kolektivní orgán státní moci a správy, je odpovědná PS, která může projevit nespokojenost s její činností vyslovením nedůvěry vládě – pak musí vláda podat demisi do rukou prezidenta

-          Řídí a kontroluje státní aparát

-          Předsedové, místopředsedové, ministři

-          K přijetí vládního usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů

-          Člen vlády nesmí vykonávat činnost neslučitelnou s výkonem funkce, např. podnikat

-          Ministři řídí jednotlivá odvětví národního hospodářství a státní správy – tzv. resorty – ve svém resortu ministr rozhoduje a nese odpovědnost sám

 

Hlava 4. – Moc soudní

-          Vykonávají ji nezávislé soudy, nestranní soudci

-          Uplatnění při ochraně práv v občanskoprávních řízeních (rozhodování sporů o náhrady škod), v trestněprávních řízeních (rozhodování o vině, ukládání trestů…)

-          Všichni účastníci mají před soudem stejná práva

-          Jednání i rozhodnutí jsou veřejná, probíhají ústní formou

 

SOUDCI

-          Bezúhonná, nestranná osoba – vázáni pouze zákonem, musí mít VŠ právnické vzdělání

-          Jmenováni prezidentem, výkon funkce bez časového omezení

-          Zákon určuje, kdy a jak se na rozhodování soudců podílejí další osoby, např. laičtí přísedící soudních senátů nebo porotci v trestním řízení

Ústavní soud

-      Orgán ochrany ústavnosti, 15 soudců jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu na dobu 10 let

-      Ústavní soudce – bezúhonný člověk volitelný do Senátu, svéprávný, občan ČR, s vysokoškolským právnickým vzděláním s min 10-ti letou praxí v právnickém oboru; funkce se ujímá složením slibu do prezidentových rukou

-      Soudce ÚS nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu

-      Soudci ÚS jsou zavazováni pouze Ústavními zákony nebo smlouvami podle čl. 10

 

ÚS rozhoduje o:

-      Zrušení zákonů či zákonných opatření, které jsou v rozporu s Ústavou nebo Mez. smlouvami o lidských právech podle čl. 10

-      Ústavní stížnosti územně správních celků proti nezákonnému zásahu státu

-      Stížnosti pravomocného rozhodnutí, jestliže se dotyčný domnívá, že byla porušena jeho základní práva

-      Ověření volby poslanců a senátorů

-      Neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora v pochybnostech o ztrátě volitelnosti

-      Ústavní žalobě Senátu proti prezidentovi (velezrada)

SOUSTAVA SOUDŮ

Ústavní soud – Brno, Nejvyšší soud – Brno, Nejvyšší správní soud – Brno, Vrchní soud – Olomouc, Praha, krajské, okresní

 

Hlava 5. – Nejvyšší kontrolní úřad

-          Nezávislý, kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu

-          Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident na návrh Poslanecké sněmovny

 

Hlava 6. – Česká národní banka

-          Ústřední banka státu, hlavním úkolem je pečovat o stabilitu měny

-          V čele guvernér jmenovaný prezidentem

-          Deposita – bankovní rezervy v měnách různých států

 

Hlava 7. – Územní samospráva

ČR se člení na :      obce – základní samosprávní celky

                                    kraje – vyšší územně samosprávní celky (Praha + 13)

-          Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávní celky lze jen ústavním zákonem

-          Územní samosprávní celky jsou právnické osoby, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

-          O výkonu VÚSC rozhoduje zastupitelstvo

-          Spravují je zastupitelstva volená občany na 4 roky tajným hlasováním

-          Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky

 

Hlava 8. – Přechodná a závěrečná ustanovení

-      Článek 313, poslední = účinnost

-      Článek 312 = derogační klauzule