Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Psychologie osobnosti

Osobnost

Je integrovaný celek tělesného, psychického, vrozeného a získaného, typický pro daného jedince a projevující se jeho chováním.

Vyjadřuje individualitu a jedinečnost každého člověka a nositelem jednoty všech složek je Ego-Já, projevující se sebeuvědomováním, prožíváním, chováním, ovládáním a usměrňováním.

Osobnost je podmíněna, její zdravý vývoj je závislý na určitých faktorech:

 • 1.biologické faktory: stavba těla, funkce organismu, dědičná výbava, genová výbava
 • 2.společenské faktory: okolí, sociální prostředí, kultura, zkušenosti

 

Geneze osobnosti

Vývoj jedince probíhá dvojí cestou: růst(zrání) a učení

růst   -vývojový proces vedoucí k strukturálnímu a výkonnostnímu vrcholu. Hranice tohoto procesu jsou dány dědičností

učení- získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu života. Naučené je opakem vrozeného. Učení plní funkci přizpůsobování organismu k prostředí a jeho změnám. Přizpůsobuje  jedince společenským podmínkám a požadavkům. Často se pojmem učení označuje každá přetrvávající změna chování na základě zkušenosti

Tímto způsobem nastávají vývojové změny, které mají své zákonitosti:

1. Vždy znamenají zdokonalování-postupují od méně dokonalého k dokonalejšímu

2. Jsou ireverzibilní, poměrně stálé

 

Struktura osobnosti

Psychické vlastnosti a jejich rysy

Temperament a emocionalita

Psychické předpoklady ( dovednosti, vědomosti, postoje)

Charakter

 

Psychické vlastnosti

-příznačné pro každého člověka:

 • Vlohy – každý člověk si přináší určité zděděné a vrozené předpoklady, které se během života rozvíjejí. Jsou to biologické předpoklady pro utváření osobnosti
 • Schopnosti – psychická  vlastnost, která člověku umožňuje naučit se určitým činnostem a úspěšně je vykonávat
 • Nadání – nadprůměrný výkon v určité oblasti
 • Talent – vysoce rozvinutý souhrn vlastností
 • genialita – unikátní úroveň rozvoje schopností
 • inteligence – schopnost člověka názorně nebo abstraktně myslet v řečových, numerických a                       časoprostorových vztazích, jde o obecnou rozumovou vlastnost

                       krystalizovaná-závislá na vzdělání

                       fluidní- vrozená

 • kreativita- tvořivost, schopnost vytvořit originální řešení problému

 

 

Temperament

-z řec. tampere=mísiti

-soubor psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka, zejména způsobem vzniku a průběhem citových procesů. Temperament je vrozený, ovšem ovlivnitelný výchovou a seberegulací.

 

Charakter

Do psychologie se dostává v 60.letech 19.stol.. Mnoho psychologů jej neuznává, chápe charakter spíše jako kategorii etickou, tudíž filosofickou. Zahrnuje systém vlastností postavených na morálním přesvědčení a projevujících se v mravních stránkách

Vytváří se z jedincových vloh a zkušeností v procesu socializace. Podílí se na něm rodina, okolí. Je řídící složkou osobnosti. Zajišťuje kontrolu a regulaci jednání člověka. Zvláště se projevuje u zralé osobnosti, která dobře kontroluje svou činnost, ovládá projevy temperamentu a usměrňuje své chování i v obtížných podmínkách.

 

Základní faktory rodinného prostředí:

 • vzájemná důvěra mezi dětmi a rodiči
 • soudržnost rodinného života
 • demokratičnost – autokratičnost rodičovské kontroly
 • shovívavost – přísnost rodičovské disciplíny y způsob trestů

 

Typy charakterů:

se dělí podle morální úrovně, které člověk dosáhne

1. typ amorální - nemá morální zábrany, výčitky svědomí

- jedná podle momentálního prospěchu = vždy to dokáže obhájit

- amorální psychopat (porucho-osobnostní člověk)

- rodiny bez výchovy

2. účelově zaměřený - chová se slušně jen pod dozorem, jinak, jen je-li užitek

3. konformní (přizpůsobivý) - chování přizpůsobuje okolí, dělá to co ostatní, bojí se odlišit

4. s iracionálním svědomím - má morální zásady které se snaží dodržovat

- nemá je pevně zakotvené, občas zklame

5. altruistický – pevně stanovené zásady, nezklame

 

Typologie osobnosti

 Ve starověku vytvořil Hippokrates teorii o čtyřech typech temperamentu, která byla upravena Galenem. Rozdělení podle tělních tekutin převládajících v těle: krev=sanguis, žluč=cholé, černá žluč=melan cholé, hlen=flegma à

 

sangvinik-živý, nestálý, snadno u něj vznikají a často se střídají ne příliš hluboké city

cholerik- výbušný, dráždivý, náhlé a silné emocionální reakce

flegmatik – pomalý, klidný, jeho city jsou stálé, navenek méně výrazné

melancholik - sklíčený, těžko prožívá nesnáze, city vznikají pomalu, ale jsou trvalé

 • Carl Gustav Jung

introvert – obrácený do sebe, nevyhledává společnost

extrovert – ven, společenský

 • I.P.Pavlov

- zkoumal činnost CNS, zabýval se reflexi

- snažil se vysvětlit temperament člověka tzv. teorii vyšší nervové činnosti: vzruch x útlum

- základ temperamentu viděl ve vzájemném poměru mezi vzruchem a útlumem, v jejich síle a rychlosti střídání

 Typy temperamentu podle I.P.P.

 1) Slabý: pasivní, pomalý, slabá CNS, snadno se unaví, převládá útlum, málo pracovně výkonný, zádumčivý, přecitlivělý => melancholik

 2) Silný:

a) nevyrovnaný – silný vzruch, vznětlivý, popudlivý, dobrá pracovní výkonnost, energický => cholerik

b) vyrovnaný

              - pohyblivý – snadno vzniká vzruch i útlum, rychlé střídání, přelétavost nestálost  => sangvinik

              - nepohyblivý – vzruch i útlum slabé, pomalé střídání, nevýrazné city, pomalý, klidný, vyrovnaný => flegmatik

 

 • Ernst Kretschmer

-důraz klade na tělesnou stavbu člověka

 

Tělesný typ        Typ temperamentu

pyknický            cyklotymní

astenický           schizotymní

atletický                 viskózní

 

Astenický- vytáhlá štíhlá postava, úzký hrudník, slabší svalstvo

                          Povaha: nepřizpůsobivý, drží si odstup, citová chladnost, introvert

Pyknický- menší, kulatý obličej, zavalité tělo, měkké svalstvo

                        Povaha: společenský, otevřený, přizpůsobivý

Atletický- dobře vyvinuté svalstvo, souměrná postava

                        Povaha: klidný, vyrovnaný, energický, fantazie