Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Poruchy v učení

Poruchy v učení se projevují při osvojování čtení, psaní a počítání. Tyto obtíže jsou individuálního rázu a příčinou je dysfunkce centrální nervové soustavy.

Někdy si je však rodiče a učitelé nemusejí u dítěte uvědomovat a považují dítě za nepozorné, lenivé, nebo dokonce hloupé.

 

Dyslexie

Dyslexie postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.

Je nejznámějším pojmem z celé skupiny poruch učení.

Slovo dyslexie je odvozeno z řeckého „lexis“, což znamená slovní vyjadřování, řeč, jazyk, a předpony „dys-“, která naznačuje, že něco je nedokonalé, porušené, nepatřičné.

Nejčastější chyby

 • vypouštění písmen
 • přidávání písmen
 • absolutně nečitelná slova či písmena
 • zaměňování písmen (klika - kilka)
 • zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f)
 • zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W)
 • zaměňování slov za slova úplně jiná
 • nesprávné psaní čísel

 

 

Dysgrafie

Dysgrafie je porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu.

Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojená s dyslexií.

 

Projevy

 • pomalé tempo
 • časté chyby v opisu, přepisu a diktátu
 • časté přestávky

 

Dysortografie

Dysortografie postihuje pravopis ve dvou oblastech. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a kromě toho obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikaci gramatických jevů.

Důsledky

 • nezvládnutí krátkých časových úseků
 • obtíže u cizího jazyka
 • špatné rozlišování některých grafických symbolů
 • zaměňování slov

  

Dyskalkulie

Dyskalkulie je porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii.

Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.