Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Obecná charakteristika učení

Pojem učení má širší i užší vymezení.

V širším vymezení se učením rozumí každé obohacování individuální zkušenosti v průběhu vývoje jednotlivce. Pod širší pojem učení tedy spadá vše, co jednotlivec získává po narození ve styku s prostředím a co vyvolává trvalejší změny jeho chování (dobré, kladné i špatné, záporné).

V užším vymezení se učením rozumí záměrné (cílevědomé) a systematické získávání vědomostí, dovedností a návyků, jakož i forem chování a osobních vlastností.

 

Dovednosti-je učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti(fysické i psychické) určitou metodou.

  • senzorické-projevují zdokonalením vnímání,( např. lepším rozlišením barvy a výšky tónu)
  • intelektová-(např.dovednost v užívání mluvnických pravidel)
  • senzomotorické-(koordinace vnímání a pohybů např hra na hudební nástroj, řízení auta)
  • sociální-(např.umění jednat s lidmi, vcítit se do druhého.)

 

Vědomost-je učením osvojený poznatek

Návyk-je opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti, zautomatizovaný

 

Učení jakožto forma opakování je vlastní pouze člověku. Uskutečňuje se zpravidla pod vedením učitele, ale může to být také sebevzdělávání a sebevýchova.

Běžně se pojmem učení označuje často také zdokonalování ve vědomostech, v nějaké činnosti.

Naučené je opakem vrozeného.Učení je celoživotní proces, není spojeno pouze s obdobím mladí a dětství.Uskutečňuje se na základě tzv. podmiňování(mechanismus učení, podmínky za kterých proces učení probíhá)

Druhy učení

Učení dělíme na intelektuální,senzomotorické a sociální a vědomostní.

a)            Intelektuální učení může mít charakter paměťového učení (memorování) nebo myšlenkového (pojmového) učení. Jsou to osvojená. tj. pochopená a zapamatovaná fakta a vztahy mezi nimi. Jde o učení se metodám řešení problémů, rozvíjí myšlenkové procesy a intelektové schopnosti a dovednosti

b)           Senzomotorické učení (smyslově pohybové), které rozvíjí názorné poznávání a pohybové stránky činností, senzomotorické dovednosti

c)            Sociálním učením se označuje ten druh učení, kterým si osvojujeme typické formy lidského společenského chování (např. pozdrav, správné chování při jídle, ve společnosti apod.) a typické lidské vlastnosti (např. volní, charakterové atd.).

d) vědomostní-osvojování si poznatků a informací

Činitelé ovlivňující učení

1) vnější- makroklima(pokojová teplota, ticho...), režim dne, učit se ve stejnou dobu, organizace práce, učení ve skupině, dělení pozornosti není dobré, délka učení, pravidelné přestávky(1 přestávka po 30min. měla by trvat asi 10 min a 2. přestávka až za 2 hodiny), pořadí předmětů

2) vnitřní-tělesný stav, psychický stav, schopnosti, temperament, vůlee, motivace, intelektuální vývoj, vlastnosti(pilnost, pečlivost, vytrvalost), aktivita

 

Zapomínání je důležité. Jak zapomínáme: za 2 dny 60%, za 4 dny 72 %, za 10 dnů 75 %, za 30 dnů 80 %

efektivnost učení:          učení(večer)-spánek-opakování=efektivnost 82%

  • učení(večer)-spánek-aktivita-opakování=86 %
  • učení(ráno)-aktivita-opakování=64 %
  • učení(ráno)-aktivita-spánek-opakování(ráno)=59 %