Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Nejstarší světová literatura

Literatura = písemnictví, texty písemné záznamy –odborná, jednací umělecká literatura – lidová slovesnost (písně, pohádky přísloví), texty umělé literatury  (próza poezie)

 

Sumerská (Mezopotámie) 4 tis. př.n.l. území dnešního Iráku

Sumerům se přičítá vynález písma, zprvu obrázkového, později klínového, dochováno na hliněných tabulkách. Psali Eposy, hymny, lékařské recepty.

Nejstarším dílem je Epos o Gilgamešovi. Gligameš je polobůh hledající nesmrtelnost, po mnoha dobrodružstvích se dostane až k Isis, bohyni podsvětí a ta mu poví, že nesmrtelnosti již dosáhl svými skutky, které přetrvají v paměti lidí.

 

Staroegyptská

 Vyskytuje se na papyrech a stěnách chrámů, používá hieroglyfické písmo. Jedná se hlavně  o milostnou poezii a náboženské texty.

Knihy mrtvých – dávají rady zemřelému

Achnatoův Hymnus na Slunce

 

Indická

Je tvořena hymny = védy (od slova hymnus), posvátné knihy, ve kterých velebili bohy (větru, ohně, zosobněné přírodní jevy).

indické Eposy :

Mahábhárata o královském rodě, autor neznámý, hrdinské souboje, bitky, intriky. Epos je založen na historickém jádru a obsahuje morální ponaučení.

Rámájana – Ráma- královský syn, líčí jeho osudy, objevuje se exotická přírody, pohádkové prvky ind. mytologie, svět bohů a démonů

Kámasútra

 

Perská

Avesta – sbírka náboženských textů, jsou to mýty a představy o vzniku světa, člověka, přírodních jeve o životě pozemském i posmrtném

Nizané – autor eposů

 

Čínská

básníci Li po a TofuSbírka Zpěvy staré Číny

Kniha písní nejstarší sborník lid. písní a náboženských hymnů

 

Hebrejská

Je mostem mezi nejstaršími kulturami, je nejmladší z literatur, nejdůležitější literární památkou je hebrejská bible.

Zahrnuje soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky, pak součástí křesťanské bible (Písmo svaté). Obsahuje historické, liturgické, právnické a literární texty, které vznikají od 12. stol.př.n.l. uspořádána 1. stol.n.l..

Starý zákon

Je psaný v hebrejštině, řečtině a aramejštině. Jde o soubor názorů na svět a člověka, základ židovského náboženství, oko za oko…

základ 5 knih Mojžíšových (Pentateuch- řecky, Tóra – hebrejsky)

  • nejstarší část je Genesis- o stvoření světa a člověka, prvních lidech Adamovi a Evě, neposlechli božího příkazu, spáchali první hřích, trest vyhnáni z ráje, ztráta nesmrtelnosti, nemoci bída, musí těžce pracovat ; Ábel a Kain – 1. zločin na zemi (bratrovražda), trest potopa světa, zachrání se pouze spravedlivý Noe s rodinou, má znovu zalidnit a oživit planetu..potomci ale stejní jako před potopou, chtějí se vyrovnat bohu staví Babylonskou věž, přichází zmatení jazyka, lidstvo rozděleno do národů, vznik jazyků ; Abrahám – první Žid, o něm a jeho potomcích, těšili se hospodinovi přízně syn Izák – Izrael
  •  Exodus – život Mojžíše, vyvede Izraelity z egyptského zajetí přes Rudé moře, dále vstupuje na horu Sinaj, dostane Desatero přikázání
  •  Leviticus – zákony pro život kněží
  • Numeri – putování Izraelitů po Sinajské poušti k hranicím Palestiny
  • Deuteronomium – líčí poslední dny Mojžíšovy

 

Knihy proroků líčí jejich skutky ( Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, ..) z dějin Izraele

Básnické knihy – svaté spisy

Žalmy – chvála bohu, připisovány Davidovi, je jich 150, vyznívá z nich důvěra v boha, samostatně jako Žaltář

- náboženská lyrika , Jób, Přísloví, Pět svitků (milostná Píseň písní – Šalamounova, rút, Kazatel

 

Nový zákon

Křesťanská část bible, židé v něj nevěří, pro ně mesiáš ještě nepřišel. Je to soubor 24 knih, který vzniká během 1. stol. a 2. stol. n. l. a je psaný v latině.

4 evangelia- Matouš, Marek, Lukáš, Jan

          - radostná zvěst, líčí narození a život Ježíše Krista z pohledu apoštolů

popsáno šíření křesťanství, skutky apoštolské

Epištoly (21) – listy apoštolů věřícím, formou kázání a rozprav

-          Jakub, Petr, Jan a Juda

-          List Římanů, List Korintský

Apokalypsa neboli Zjevení dv. Jana – spis o konci světa a posledním soudu

Tyto texty byly oficiálně uznány církví (kánonizovány) na rozdíl od Apokryfů – vyprávění biblického rázu, ale církví neuznáno jako část bible – Knihy Makabejských, Kniha Moudrosti, Sybilina proroctví