Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Metody výchovy

Cílevědomost je jedním ze základních symbolů výchovy. Čím je cíl konkrétnější, tím je snadnější jeho kontrola a plnění v jednotlivých složkách výchovy. Cíle by měly být dostatečně obecné, aby vyhovovaly každému a nebyly neuskutečnitelné a umožnily formovat komplexní osobnost, to znamená harmonie ducha a těla.

Výchovná metoda je způsob, který formuje chování žáků a mravní vědomí s usměrněním vychovatele.

Rozlišujeme metody: vysvětlování a přesvědčování, tento způsob formuje mravní vědomí žáka, kdy je vytvářen předpoklad pro samostatné a uvědomělé chování.  Mezi tyto metody patří přednáška, tj. výklad, který pro náročný postup a soustředěnou pozornost je vhodnější pro starší žáky a studenty. Další metodou je vysvětlování, což znamená objasňování základních požadavků, které budou na vychovávaného kladeny.  Přesvědčování je metoda, kdy argumentací se dosahuje soulad mezi myšlením vychovatele a vychovávaného. Také beseda, jedna z metod, která se uplatňuje zejména v mravní výchově a vyžaduje vytvoření důvěrné atmosféry mezi vychovatelem a žáky, aby měli možnost mluvit otevřeně a bez zábran.

Z metod působící na emoce, které podporují pozitivní chování a snaží se napravit negativní chování žáků, jsou metody povzbuzování, kdy žák po určitém projevu povzbuzení, má sklon jej zopakovat. Povzbudit se může s projevením spokojenosti učitele s jednáním žáka, dáním důvěry a také pochvalou před třídou nebo i individuálně. Metody, které trestají, by měly mít výchovnou výstrahu i pro ostatní, učitel by měl dát jasně najevo, co považuje za nežádoucí, případně pokárat, zcela vyloučeny jsou fyzické tresty a šikanování.

Metody, které působí na vůli, formují pozitivní návyky a zvyky a jejich podstatou je opakování.