Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Listina základních lidských práv a svobod

Je součástí Ústavy ČR, je ústavním zákonem

Poskytuje lidem základní ochranu proti násilnostem vůči nim – vymezuje tedy základní práva a svobodu

 

OBSAHUJE: 44 článků rozdělených do 6 hlav

 

Hlava 1. – Obecná ustanovení

-          Všichni lidé jsou svobodní a jsou si rovni

-          ČR je založena na demokracii a nesmí se vázat na žádnou jinou ideologii

-          Základní práva a svobody pro všechny bez rozdílu vyznání, majetku, rasy, věku, pohlaví, barvy pleti…

-          Každý člověk rozhoduje o své národnosti

 

Hlava 2. – Lidská práva a základní svobody

1. oddíl – Základní lidská práva a svobody

-      Každý má právo na život

-      Nikdo nesmí být zbaven života

-      Trest smrti se nepřipouští

-      Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit

-      Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu.

-      Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu

-      Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

-      Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, na písemný a odůvodněný příkaz soudce

-      Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob

-      Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať už uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou či jiným způsobem

-      Svoboda pohybu a pobytu je zaručena

-      Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území ČR, má právo svobodně je opustit

-      Každý občan má právo na svobodný vstup na území ČR, občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti

-      Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem

-      Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně…

 

2.Oddíl – Politická práva

-      Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny

-      Právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, cenzura je nepřípustná

-      Petiční právo je zaručeno

-      Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno – lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech

-      Právo svobodně se sdružovat je zaručeno

-      Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich

-      Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím

 

Hlava 3. – Práva národnostních a etnických menšin

-          Občanům menšin se zaručuje všestranný rozvoj, mají právo rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v mateřském jazyce a sdružovat se v národnostních sdruženích

 

Hlava 4. – Hospodářská, sociální a kulturní práva

-          Každý má právo na svobodnou volbu povolání  přípravu k němu

-          Právo na stávku je zaručeno – nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů

-          Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky

-          Každý má právo na vzdělání

-          Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem

 

Hlava 5. – Právo na soudní a jinou právní ochranu

-          Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého nestranného soudu

-          Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké

-          Všichni účastníci jsou si v řízení rovni

-          Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům

-          Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy

-          Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena (= presumpce neviny). Pokud se odvolá, rozsudek nenabývá pravomoci, takže nemůže být odsouzen.

-          Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se využije, jestliže je to pro pachatele příznivější

 

Hlava 6. – Ustanovení společná