Obchodní podmínky EUAGENCY

1) Provozovatel

Provozovatel: 

Moyotte Learning, s. r. o., Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5, Ič: 08178305

 

Provozovatel poskytuje služby EUAGENCY (dále jen EUAGENCY), jež poskytuje služby v oblasti individuálního doučování osob, přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ, přípravy k maturitám, dále služby v oblasti individuální a firemní jazykové výuky a výuky IT.

2) UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

 • Smluvní vztah mezi  EUAGENCY a studentem vzniká na základě objednávky.
 • Objednávka je nezávazná do okamžiku přijetí formuláře Závazná objednávka doučování/výuky (dále jen závazná objednávka), která je studentem odeslána (písemnou nebo elektronickou formou) portálu EUAGENCY. Telefonická domluva a zaslání informací o sjednané objednávce předchází zaslání závazné objednávky studentovi portálu EUAGENCY.
 • Potvrzením objednávky portálu EUAGENCY dává student najevo, že je srozuměn se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené objednávky.
 • Obratem je klientovi vystavena faktura na doučování nebo výuku.

3) PLATBA

 • Platba musí být uhrazena připsáním na bankovní účet provozovatele  (dále jen účet) ve lhůtě 7 dnů od vystavení faktury, není-li na faktuře uvedena jiná lhůta.
 • Platbu je možné hradit bankovním převodem, případně poštovní poukázkou. Číslo účtu provozovatele je 2201712134/2010, - Fio Banka, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.
 • Povinnost studenta uhradit vyfakturovanou částku je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet označené variabilním symbolem uvedeným na faktuře.
 • Účastník souhlasí, že prokazatelným upozorněním o nezaplacení platby za doučování s uvedením náhradní lhůty k plnění je též SMS nebo email.
 • Z důvodu prodlení klienta s úhradou faktury je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu
  • ve výši 350 Kč v případě, že neuhradí řádně a včas fakturu a nezjedná na základě upozornění v průběhu náhradní lhůty nápravu (1. upomínka)
  • ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení nezaplatí-li účastník ani po uplynutí náhradní lhůty vyfakturovanou částku
 • V případě, že klient neuhradí řádně a včas fakturu a nezjedná na základě upozornění v průběhu náhradní lhůty nápravu, je provozovatel oprávněn přerušit poskytování služeb.
 • Provozovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za klientem.

4) STORNOPODMÍNKY

Podmínky pro stornování objednávky a vyúčtování zálohy jsou následující:

 • Stornování objednávky do okamžiku odeslání závazné objednávky – neplatí se žádný stornopoplatek
 • Stornování objednávky od okamžiku přijetí potvrzení objednávky od studenta provozovatelem a to buď telefonicky, emailem či písemně– stornopoplatek ve výši 50% ve výši vyměřené zálohy.
 • Stornování doučování/výuky od okamžiku, kdy lektor informoval provozovatele o úspěšné domluvě s klientem na podmínkách průběhu doučování/výuky či informoval provozovatele o úspěšném průběhu první konzultace a to buď písemně, elektronickou poštou nebo pomocí SMS zprávy: storno poplatek ve výši 80% vyměřené zálohy.
 • Stornování doučování/výuky v období delším, než je 14 dnů ode dne 1. realizované konzultace: stornopoplatek v plné výši ceny.

5) ZMEŠKANÉ HODINY

V případě, že student zmešká některé hodiny např. z důvodu nemoci či jiných závažných důvodů a zároveň oznámí včas lektorovi tuto skutečnost (tzn. alespoň 24 hodin před smluveným uskutečněním konzultace), budou mu tyto hodiny nahrazeny náhradními konzultacemi.

6) VÝKAZ STUDENTA

Z důvodu přehledu o počtu odučených hodin ze strany studenta bude v průběhu úvodní konzultace studentovi předán tzv. výkaz studenta, do kterého bude lektor zaznamenávat počet odučených hodin.

7) PRÁVA STUDENTA

 • Student má právo předkládat návrhy, připomínky, žádosti a reklamace provozovateli.
 • V případě nespokojenosti studenta s lektorem (kvalita výuky, způsob výuky, případně jiný důvod) má student právo oznámit tuto skutečnost provozovateli a ta poté studentovi neprodleně zdarma přidělí náhradního lektora.
 • V průběhu doučování/výuky má student právo měnit smluvené dny, čas i intenzitu konzultací, činí tak výhradně po domluvě s lektorem.
 • Provozovatel se zavazuje poskytovat studentovi své služby dle domluvených podmínek a dodržovat další služby vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

8) REKLAMACE

Postytovatel se zavazuje šetření reklamace vyhodnostit do 30 dní od jejího přijetí. V  případě akčních balíčku např. neomezené čerpání na školní rok, kdy skutečně uhrazená záloha je na 30 hodin, je vrácena poměrná část, za nevyčerpané hodiny /hodina -79 Kč.

 

9) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Provozovatel, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu studenta budou uvedené údaje znehodnoceny.
 • 2. Student podáním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl provozovateli, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely provozovatele. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.9.2017

Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

ON-LINE OBJEDNÁVKA

Objednat službu